• Tadiwennit n Murad Itim, imḍebber n MAK di Marikan Ugafa

  Tadiwennit n Murad Itim, imḍebber n MAK di Marikan UgafaTADIWENNIT(SIWEL) — Tagi d yiwet n tdiwennit i iga Mack Ait Aoudia i Murad Itim, imḍebber n MAK di Marikan Ugafa. Mas Murad Itim yemmeslayed γef uswir wis kraḍ n MAK, γef tikli n 20 Yevrir yezrin akked d wayen i d-yettheggi umussu n ufraniman akka γer zdat.


  Iqvayliyen iddren di Montréal neγ di Kanada s umata ssnen ak Murad Itim, imdebbeṛ n MAK di Marikan Ugafa. Acku ulac id-illan d tadyant γef Iqvayliyen neγ n Iqvayliyen i deg ur illi neγ ur issudes s timad-is. Ama s wakud ama s texriḍt, Murad inna aql-i da ansi tevγu tekka yas-d tiγri n teqvaylit. Iger afus i kra n wayen illan deg uvrid nneγ ar tlelli. Ulac aqvayli ur issaḥder neγ ur icawer u timti ara d-yass ar gar medden, d asefqed id-issefqad ad iwalli amek llan wulawen d tmuγliwin.
  Assa neswa akken tabyirt imi yuγal-d si tmurt kra n smanat ayagi u nqeṣṣer cwiṭ imi newwi-d awal γef aṭas n temsal. Dγa Murad iqvel ad yerr awal i kra iseqsiyen agi id-iteddun.

  Trezfeḍ ar tmurt ussan agi izrin. Amek ik id-mugren idwananen izzayriyen deg unafag n Llezzayer?

  Nudan-iyi u nnan-iyi ddu kan s ttawal. Maca ur iyi-uḥtamen ara imi tugzimt n rrekva inu ur uriγ akken iwata isem-iw fell-as. Cḍḍeγ di tira-s. Xas akken sdat udwanan, sendacu i deg icuk dγa issawel i wayeḍ u frefsen ak lqec-iw. Ula d wina iyi-inudan inna-yid dacu i tuqmeḍ akka? Ula d netta ur iẓri ara ayen iyi ittnadi. Syin jjan iyi ugar n uzgen n usrag neγ n saâa u ran-iyi-d apaspur-iw. Dγ imiren fγaγ ruḥeγ ar tmurt. Fγeγ tin nsen kecmaγ ar tin nneγ. Maca ur ssawḍeγ ara s axxam u ddiγ wujhaγ ar gma-s n Ferḥat imi assen i yenḍel. Gliγ s Vuâziz u nâezza akken.

  I di tmurt amek tufiḍ tilufa?

  Mlal-aγ aṭas d Vuâziz d imḍebren n MAK. Rezfaγ ar uxxam n uselway, Ferḥat. Sseqsaγ γef yemma-s. Kksaγ lxiq diγen gar at uxxam u tin itent yugaren ak d aḥdar is-ḥedraγ i wewsir wis kraḍ n MAK imi fell-as i γef rziγ ar tmurt. Mawel di tmurt d ilmeẓyen i irefden asafu assa u dinna tura i illa usirem amuqran. Acku win i deg tevγuḍ temmeslayeḍ γef timmunent ad tafeḍ ivγa-tt u ma ur tt ivγi ara ad tafeḍ ur illi ara mgal tikti imi ẓran avrid nniḍen d tiγimit ddaw uḍar n wAarav. D aya i γef mazal amussu nneγ iqeddec u ittazzal ar myal takwatt n tmurt akken ad iqennaâ wid i mazal ur walan ara timmunent d avrid n tidett d yimal. Vuâziz ittawi izen n tidett s tquftin ines ar myal tamnaḍt.

  Tḥedreḍ-as i weswir n MAK deg At Zellal, amek i izri?

  Iḍelli nni iwwed aγ wawal d akken ad tt ittwaḥves Vuâziz. Dγa nesker itt akken ad nessiweḍ ar iswi nneγ u nuzel ar At Zellal mi ittnaγ wass d yiḍ. D Kamal Setti id-yusan ewwi yaγ u nensa γur-es. Azekka nni nufa-d iman nneγ nevges nhezzem u neṭṭef avrid ar Tizi n Cḍev anda iḍra wewsir. Maca tura iḍelli nni ur neẓri ara dacu issextutusen imsulṭa imehras n Llezzayer. Ur ntebbet ara amek ara qazmen taluft maca imi nessen iten ur ten nettamen ula d tasdidt neγ dqiqa. Ihi ssvedden abarraj ipulisen deg At Yiraten tameddit u gan wiyaḍ anda nniden akken ur ttajjan ara medden ad asen ar At Zellal. Kra n win in-issawḍen ini ikellex asen i ipulisen. At Uqvu ussan-d s lkar u ssawḍen-nen imi zzewren yiwen s tkarrust u mi yufa abarraj ad issiwel i lkar as yini ad ṣṣuben medden u ad zegren γef uḍar. Mi fγen akk-in i ubarraj ad rekven diγen. Akka ihi i yuraren yid sen almi d At Zellal. Xas akken nurar am umcic d uγarda, yid-sen ugar n 800 n ineswaren i iḥedren.

  Dacu i tuqmeḍ kecc deg uswir agi wis kraḍ n MAK?

  Murad Itim deg uswir wis 3 n MAK, ass n 26 di furar 2016

  Murad Itim deg uswir wis 3 n MAK, ass n 26 di furar 2016
  D nek i umi d-fkan asawaḍ d amezwaru dγa d nek i t ildin. Mmeslayeγ-d s teqvaylit u nniγ-d ayen illan deg ulawen n imeγnasen nneγ n Marikan ugafa. Mmeslayen aṭas n imeγnasen d uselway Vuâziz. Tura ayen id ittwagezmen di rray assen neγ iγtasen ittwaṭfen fγen-d yagi. Maca d tin n umni ak i deg tella aṭas n tsudist d tmuγli ar sdat. Ad d-nuγal ar γur-es tikkelt nniden imi awal fell-as ad yeγzif maca iswi-s d tagmatt gar Iqvayliyen imi umni yagi nwala-t d aseqqamu ara isemlilen Iqvayliyen ama d wid iddan deg uvrid n timmunent d Teqvaylit ama d wid yuγen win n Llezzayer d Tmaziγt maca ur qfilen ara i umeslay d uskasi. Tura amni yagi macci d win ara issalin illugan neγ ara d-inejren amek ara teddu tmurt imi mazal ur d-nessukes ara timmunent maca d win ara yuraren tamlilt tameqrant u wid ara yillin zik am wid akken ittawin medden zik d inejmuâa.

  Kecc d ameγnas n MAK. Dacu twalaḍ di tikli n 20 di yevrir 2016 di tmurt?

  Tikli n 20 di yevrir usegass agi tveggen-d i wid mazal cukken d akken amussu n MAK isdukkel Iqvayliyen. Yiwen ur as issaweḍ di tmurt taqvaylit. Iveggen-d daγen d akken tasuta n wassa ur tugad ara timmunent, ur tkukra ara azekka di tlelli d uzarug. Yerna imi tura nek mlaleγ ten u sliγ asen u ad ak iniγ assa d akken ulac tuγalin ar deffir. Tuqqla teqqen! Ad d-ddu neγ ad d-qqars !

  I tura dacu id-iteddun ihi deg umennuγ n MAK ar sdat di tmurt ak d dagi di Marikan ugafa?

  Tura ma di tmurt atan ara ttheggin ass n uγlan aqvayli maca d Vuâziz i d aselway u d netta ar d-yinnin amek ara ddunt temsal. Ma dagi di Marikan Ugafa ad yili ass n 23 di la SSJB (Société Saint-Jean-Baptiste) usarag ak d uselway wis-sin n Unavaḍ, Lyazid Abid. Ad nessali daγen anay nneγ ar igenni. Ma d anay nni aqvayli yulin d amezwaru deg umaḍal ar igenni, ass n 11 di yevrir 2015, ad yuγal ar ukatar u ad ittwazmel u ad iqqim di SSJB i levda.

  SIWEL 211730 JUN 16